Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Regulamin

REGULAMIN 

 1. Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego bestmi.pl, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz klientów będącymi wyłącznie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”).

 

 1.   Rodzaj świadczonych usług

Sprzedawca w ramach prowadzonego sklepu prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach (główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia) sprzedawca zamieszcza na stronie bestmi.pl

 

 1.   Dane identyfikujące sprzedawcę

Sprzedaż prowadzona jest przez BestMI – Best Medical Innovations Sp. z o.o.

 

 1.   Dane kontaktowe

Wszelką korespondencję można kierować na adres siedziby sprzedawcy BestMI – Best Medical Innovations Sp. z o.o. ul. Raszyńska 12, 05-090 Raszyn-Rybie. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy również pod adresem poczty elektronicznej biuro@bestmi.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 644 99 77 Koszt połączenia ze wskazanym numerem telefonu jest ustalany zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

 

 1. Rejestracja

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach sklepu. W formularzu rejestracyjnym klient podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Klient obowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Sprzedawca może uzależnić rejestrację od weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

 

 1. Konto

Konto  – funkcja sklepu, która pozwala na wprowadzanie i modyfikacje przez klientów, danych klienta oraz informacje o jego działaniach związanych z dokonywaniem zakupów drogą elektroniczną. Konto zostaje utworzone przez administratora sklepu po dokonaniu rejestracji i przypisaniu klientowi loginu. Login jest tworzony na podstawie zaproponowanej przez klienta nazwy, nie może on jednak zawierać treści wulgarnych i powszechnie uważanych za obraźliwe, nie powinien on również naruszać dóbr osobistych innych osób, w szczególności dotyczących nazwiska, pseudonimu i wizerunku. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej klienta oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Konto jest zabezpieczone hasłem utworzonym przez klienta. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do swojego konta. Klientom nie wolno korzystać z kont innych użytkowników, ani udostępniać swojego konta innym osobom. Konto jest niezbywalne.

 

 1. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów udostępnione klientom na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie ich składniki, w tym cła i podatki, nie obejmują jednak kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi kupujący.

 

 1. Zawarcie umowy

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na klienta własność rzeczy oferowanej za pośrednictwem sklepu i wydać mu rzecz, a klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Złożenie zamówienia następuje po wyborze przez klienta towaru za pomocą funkcji „dodaj do koszyka”, a następnie naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą złożenia zamówienia sprzedawca informuje klienta o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru. Klient potwierdza świadomość obowiązku zapłaty ceny towaru przez przyciśnięcie przycisku „potwierdzam” pod niniejszą informacją. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku przesłania klientowi zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

 1. Termin i sposób zapłaty

Płatność za zamówiony towar powinna zostać dokonana najpóźniej w chwili odbioru towaru przez klienta. Klient może dokonać płatności za towar przy odbiorze (za pobraniem) lub przelewem na rachunek sprzedawcy nr: …

 

 1. Realizacja zamówienia

Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z którą sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej, kurierskiej lub przewozowej. Dostawa jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Dostawa jest dokonywana na adres wskazany przez klienta, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę. W razie opóźnienia sprzedawcy klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zamówiony towar bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Do przesyłki załącza się potwierdzenie zawarcia umowy (paragon lub faktura VAT).

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. W przypadku pozostałych umów, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Do każdego potwierdzenia przyjęcia zamówienia dołącza się pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Ponadto, pouczenie jest załączane w formie pisemnej do przesyłki wysyłanej klientowi.

 

 1. Forma odstąpienia

Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

 1. Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i klientem umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

 1. Czynności po odstąpieniu od umowy

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 1. Wyłączenie prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do:

– umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

– umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-umów w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

– umów w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

– umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

– umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,

– umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy wskazany powyżej albo do gwaranta, w przypadku gdy towar objęty jest gwarancją. W postępowaniu reklamacyjnym klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie rękojmi oraz gwarancji zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz powszechnie obowiązującym prawem. W reklamacji należy wskazać co jest przedmiotem i przyczyną reklamacji. Sprzedawca może zwrócić się do klienta z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje kierowane do sprzedawcy są rozpoznawane bez zbędnej zwłoki. Klient jest informowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Gwarancja

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o udzieleniu gwarancji jest zamieszczana w opisie towaru. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

 1. Rękojmia za wady

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 

 1. Uprawnienia klienta w przypadku wady rzeczy

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

 

 1. Okres obowiązywania rękojmi

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 

 1. Wada rzeczy zamontowanej

Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 

 1. Dane osobowe

Dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze (bazie) sprzedawcy, a zwłaszcza prawo do uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

 

 1. Właściwe prawo

Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą a klientem jest prawo polskie.

 

 1. Właściwość sądów

Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą a klientami rozstrzygają właściwe polskie sądy powszechne.

 

 1. Przepisy końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się go do umowy zawarty po jego wejściu w życie.

 

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

BestMI – Best Medical Innovations Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

 

 

Załącznik nr 2 – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 „ Adresat: BestMI – Best Medical Innovations Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 12 05-090 Raszyn-Rybie

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.”