Modafinil w Polsce https://euro-modafinil.com/modafinil-polska/ bez recepty

Blog

Opinia Testowania Novaerus MSW Olsztyn

S a m o d z i e l ny P u b l i c z ny Z a k ł a d O p ie k i Z d r o w o t n ej

M i n is te r s t w a S p r a w We w n ę t r z ny c h

z Hl a r m i 11 s k o M a z II r s k i m C e n t r u m O n k o l og i i w O l s z ty n i e

1 0 – 2 2 8 O l s z ty n , a l . W o j s k a P o l s k i eg o 3 7 O d d z i a ł K l i 11 1 c z ny H e m a t o l og i i

t e l. 8 9 / 3 3 9 8 1 3 3 f a x 8 9 / 5 3 9 8 1 3 4

Olsztyn, 15.07.2015

Dotyczy systemu przeznaczonego do dezynfekcji powietrza NOVAERUS .

Oddział Kliniczny Hematologii SP ZOZ z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii testował przez 4 tygodnie system przeznaczony do dezynfekcji powietrza NOAVERUS. Urządzenia wykorzystujące plazmę nietermiczną, przeznaczone do dezynfekcji powietrza z wszelkich patogenów chorobotwórczych, nieprzyjemnych zapachów oraz alergenów były umieszczone i pracowały w salach chorych

z zaburzeniami odporności, którzy byli w tym czasie leczeni w Oddziale Hematologii. Urządzenia pracowały w trybie ciągłym, całodobowo, zgodnie z zaleceniami producenta.

Badania bakteriologiczne powietrza w pomieszczeniach, w których pracowały urządzenia wykazały znaczny stopień redukcji ilości patogenów, zarówno bakteryjnych jak i grzybiczych .

Analiza farmakoekonomiczna wykazała zmniejszenie ilości infekcji oraz zmniejszenie kosztów leczenia przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego w testowanym okresie w porównaniu do analogicznych okresów poprzedzających zainstalowanie systemu MOVAERUS.

System wykorzystuje jednocześnie bardzo ekonomiczną technologię nie narzucającą konieczności zastosowania dodatkowego oprzyrządowania . W postaci filtrów, katalizatorów czy innych szkodliwych substancji.

Na podstawie naszego dotychczasowego doświadczenia w użytkowaniu urządzenia do oczyszczania powietrza NOAVERUS możemy zarekomendować ten produkt do zastosowania w salach chorych celem dezynfekcji powietrza, co w dobie rosnącej liczby infekcji szpitalnych ma istotne znaczenie .

SBestMI15072110300